PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze klanten-administratie en marketing en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

CONTACTGEGEVENS VERS ETEN & DRINKEN

Onze contactgegevens zijn:

Stationsweg 41
1815 CB  Alkmaar
+31725110822
info@versetenendrinken.nl
www.versetenendrinken.nl
KvK-nummer 69317003

Functionaris Gegevensbescherming

Christel van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van VERS eten & drinken. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u haar per e-mail bereiken of per post via bovenstaande gegevens.


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

VERS eten & drinken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres en, indien van toepassing, bedrijfsnaam, KvK nummer en BTW nummer;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer; Swift; IBAN code);
 • Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

VERS eten & drinken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 


WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten;
 • Het onderhouden van contacten met de klanten;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountants controle;
 • Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke-, provinciale- en waterschap belastingen;
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.


OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst. Dit betreft de overeenkomst die wij met een klant hebben gesloten voor het (doen) leveren van producten en/of diensten.

Wij stellen de verplichting om persoonsgegevens te verstrekken als gevolg van een wettelijke of contractuele verplichting dan wel vanwege een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@versetenendrinken.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

DELEN VAN GEGEVENS

VERS eten & drinken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Door ons ingeschakelde verwerkers;
 • Externe adviseurs of dienstverleners;
 • Belastingdienst;
 • Toezichthoudende autoriteiten;
 • Bezorg- en betaalpartners.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.


DOORGIFTE BUITEN DE EU

Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich dienen te houden aan de Europese privacyregelgeving.


STATISTIEKEN / GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.
Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.


COOKIES

VERS eten & drinken gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

VERS eten & drinken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@versetenendrinken.nl  

Let op met informatie die je openlijk deelt op b.v. Social Media

We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te wezen. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze Social Media [Facebook en Instagram] – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

Deze site is beveiligd met een https.verbinding met SSL certificaat en wordt regelmatig ge-updated. Hiermee voldoet de website aan de normen van de nieuwe Europese Privacywet AVG.

UW RECHTEN

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. 

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar info@versetenendrinken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

VERS eten & drinken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en zullen de wijzigingen op deze site publiceren. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 1 januari 2023

X